Menu
PředškolníVěk.cz
Co má umět předškolák

Chcete vzdělávat předškoláka doma? Jak moc je to náročné?

Martina Mádlová

Martina Mádlová

27. 9. 2019

Od září 2017 je zavedený povinný předškolní rok pro všechny děti, kterým je vždy do konce srpna daného roku 5 let. Nemusí se ale nutně odehrávat přímo v mateřské škole. Své děti můžete mít také doma v rámci individuálního vzdělávání (IV). A stále více rodičů toho také využívá. Je to i pro vás ta pravá cesta? Jak probíhá takové vzdělávání v praxi?

Nutno podotknou, že nechat si předškoláka doma potřebuje i nějakou přípravu. Minimálně pořídit nějaké učební a edukační pomůcky, naplánovat si alespoň přibližný harmonogram a s dítětem pracovat, i když do školky chodit nebude. Existují také různé profesní instituce, které nabízí odborné přednášky k předškolnímu vzdělávání.

A nezapomeňte. Každé dítě potřebuje kolektiv. Rodiče dětí vzdělávaných doma to řeší různými kroužky, sdružováním se v komunitních školkách a školách nebo zkrátka navštěvují podobně zaměřené známé.

Jak na individuální vzdělávání u předškoláka?

Rodiče dětí mohou pro své dítě zvolit individuální neboli domácí vzdělávání. Aby tak mohli učinit, musí podat včas oznámení, a to nejpozději tří měsíce před začátkem školního roku, pokud mají v plánu mít dítě doma po celý rok. Lze to i v průběhu školního roku. Tehdy ale jejich žádost platí nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení doručeno řediteli mateřské školy, kam bylo dítě přijato.

Oznámení má obsahovat:

  • jméno (nebo jména), příjmení, rodné číslo, místo trvalého pobytu dítěte,
  • období, ve kterém má být dítě vzděláváno doma,
  • důvody pro individuální vzdělávání.

Vzor pro oznámení o individuálním vzdělávání

Přezkoušení v mateřské škole u individuálního vzdělávání¨

Základní podmínky předškolního vzdělávání a fungování mateřských škol upravuje školský zákon 561/2004 Sb. Škola má povinnost rodiče informovat o oblastech, které má dítě znát.

Mateřská škola musí seznámit zákonného zástupce s oblastmi, ve kterých má být dítě vzděláváno. Může také doporučit tvorbu portfolia pro dítě, kam budete společně zakládat materiály z vaší přípravy (obrázky, fotografie dětských prací, modelíny, písků apod., vstupenky z různých akcí). Toto portfolio pak s sebou můžete vzít na povinné ověření, které s dítětem musíte v rámci domácího předškolního vzdělávání absolvovat. Portfolio je ovšem dobrovolné a školka nemá právo je po vás vyžadovat.

Školka vám také musí dát termín ověření, které má probíhat v období od 3. do 4. měsíce od začátku školního roku, tedy od 1.11. do 31.12. K ověření přijde rodič s dítětem jen jednou. Pokud by pro vás mateřská školka vyžadovala více termínů přezkoušení, je jen na vaší vůli, zda požadavkům vyhovíte či nikoliv. Stejně tak vás ani nemůže nutit k tomu, abyste tam dítě třeba nechali samotné nebo je zkoušet a hodnotit.

Jak začít s domácím vzděláváním? Víte, co vše musíte vyřídit?

Doporučení ohledně ověřování

Způsob ověřování a jeho konkrétní podoba není zákonem určena a je tedy zcela na MŠ, jak se k tomu postaví. Právě proto existuje mnoho variant a možností a co dělají v jedné školce, v té druhé platit nemusí.

Je tedy možné, že některé mateřinky ověřování organizují v rámci běžného provozu, jiné si na něj vyhradí samostatný čas. Někde vše probíhá jen rozhovorem a pozorováním dítěte v rámci hry apod. Samozřejmě u toho dítě nemůže propadnout, ale učitelé vás třeba mohou upozornit na nějaké nedostatky, které ještě před nástupem do školy potřebujete doladit.

Pamatujte si, že vždy máte právo být při ověření. To by mělo probíhat vstřícně, nejlépe formou rozhovoru s vámi, protože nejlépe víte, co s dítětem děláte a neděláte. Dítě se v cizím prostředí může stydět a nebude se chtít nikterak vyjadřovat, i když bude znát na otázky odpověď. Cílem ovšem není dítě zkoušet a výstupy nejsou závazné. Mají podstatu jen směřující a doporučující.

Mateřská škola nesleduje a ani nevede dítě v případě domácího vzdělávání. Jen jednou ověří úroveň jeho zralosti a tím to končí. Zákon dokonce ani nestanovuje přesnou podobu nebo časovou náročnost.

Unschooling: sebeřízené vzdělávání. Dokáží se děti učit samy i bez vedení dospělých?

Ukončení individuálního vzdělávání u předškolních dětí

Ukončení individuálního vzdělávání ze strany MŠ je možné pouze v jediném případě. Tím je vaše neúčast na povinném přezkoušení. Odpovědnost za dítě a jeho vzdělávání máte vy, rodiče. Také máte právo kdykoliv během roku tento způsob vzdělávání ukončit a mateřská škola by na to měla být připravena. Pro některé to ale může být problém, protože děti na IV se do kapacity školky nepočítají, ale ona pro ně musí rezervovat místo, kdyby náhodou došlo k ukončení. Pokud už mají ale kapacity plné, těžko takovou situaci řeší.

Proto někteří ředitelé přijmou děti do IV jen tehdy, když rodič písemně uvede, že je opravdu rozhodnutí dítě takto vzdělávat během celého školního roku. Je to ovšem jen pouze jakýsi vstřícný krok vůči MŠ, protože takové vyjádření není právně vymahatelné.

Právo dětí na vzdělání

Znalosti, schopnosti či dovednosti dítěte nesmí ovlivnit jeho právo na přijetí k povinné školní docházce. Dítě prostě nemůže být neúspěšné při příjímání do první třídy. Základní škola může při zápisu doporučit odklad školní docházky, ale je jen na rodičích, zda se k tomu rozhodne či nikoliv.

Ohodnoťte tento článek:
3,5
Právě čtete

Chcete vzdělávat předškoláka doma? Jak moc je to náročné?