Menu
PředškolníVěk.cz
Maminky

Dítě v nemocnici nikdy neopouštějte. Víte, jaká máte jako rodič práva?

Martina Mádlová

Martina Mádlová

29. 3. 2019

Čeká vaše dítě hospitalizace? Pak jste si asi položili otázku, zda s ním budete moci v nemocnici zůstat a nepošlou vás lékaři nebo sestry domů. Bohužel často k takovým konfliktům dochází, protože lékařský personál se domnívá, že v tamním prostředí má za dítě „odpovědnost“ a na základě toho si vynucuje ledacos, s čím rodiče nesouhlasí (novorozenec nesmí spát s matkou v posteli, odvážení dítěte pryč bez vědomí či souhlasu rodičů apod.). Víte, jaká máte práva?

U dětí mladších šesti let musí nemocnice pobyt rodičů nebo zákonných zástupců umožnit, a to bez ohledu na to, zda se jedná o otce či matku. Tuto povinnost určuje zákon o zdravotních službách. Nemocnice tedy nemůže ani požadovat, aby s dítětem byla na pokoji pouze matka. Otec má stejná práva. Doprovod dítěte v nemocnici je samozřejmý i v případě dětí starších šesti let. Všechny nezletilé děti mají právo na to, aby s nimi byla jejich matka, otec nebo jiný zákonný zástupce.

Pobyt v nemocnici s dítětem 2019

„Péče o děti a jejich výchova je právem rodičů. Děti mají právo na rodičovskou výchovu a péči Práva rodičů mohou být omezena a nezletilé děti mohou být od rodičů odloučeny proti jejich vůli jen rozhodnutím soudu na základě zákona.“ (čl. 32/4 Listiny základních práv a svobod)

Jak je vidět, dítě má ze zákona právo na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce a toto právo platí pro obě strany. Nemluví o tom pouze Listina základních práv a svobod, ale třeba i Občanský zákoník. Samozřejmě rodič na pokoji nesmí nikterak narušovat poskytování zdravotní péče a musí respektovat nemocniční řád, pokud tento nadmíru nezasahuje do práv pacienta nebo ostatních. Tudíž nemocnice by mohla vykázat rodiče jen v případě, že narušuje poskytnutí neodkladné a zachraňující péče, ničí vybavení nemocnice, je pod vlivem alkoholu apod.

A jakou další informaci by rodiče měli znát? Dozajista to, že bez jejich souhlasu nemohou zdravotníci na dítěti provádět žádné zdravotní úkony, pokud není dítě ohrožené na životě.

Nedostatek vitamínu D u dětí: jak se projevuje jeho nedostatek a jak ho doplnit?

Za co má odpovědnost personál nemocnice?

Personál nemocnice odpovídá za to, že budou respektována práva rodičů a dětí. Poskytuje zákonným zástupcům veškeré informace o zdravotním stavu dítěte a o navrhovaných zdravotních službách. Zajišťují dítěti bezpečí, pokud tam rodiče nejsou. Musí s dítětem zacházet slušně, ohleduplně a důstojně.

Vyberte si zdravotnické zařízení

Jako rodiče máte právo vybrat si nemocnici, kde se vaše dítě podrobí potřebným vyšetřením nebo zákroku. Je jasné, že u akutních věcí toto nejde, ale u těch plánovaných máte možnosti mnohem větší. Snadno si tak předem zjistíte, jak se která nemocnice staví k pobytu rodičů v nemocnici s dítětem. Tady je ovšem ještě potřeba upozornit na to, že pokud budete chtít do nemocnice odvézt zdravotnickou službou, bude to ta, která je nejblíž nebo ji určil lékař. Převoz do vzdálenější nemocnice si už musíte částečně hradit, včetně zpáteční cesty.

Dítě v nemocnici – na co nezapomenout?

Mimo věcí na převlečení a hygienických potřeb si s sebou nezapomeňte vzít průkaz totožnosti, protože ho budete muset při příjmu předložit. Nezbytný je i průkaz pojištěnce – dítěte a také váš. O dalších dokumentech by vás měl informovat váš lékař nebo mohou být uvedeny na stránkách nemocnice. Nezapomeňte také oblíbenou hračku pro dítě, knížku pohádek a něco na čtení i pro vás.

Při propouštění z nemocnice si řekněte o propouštěcí zprávu i s dalším léčebným postupem pro svého registrujícího lékaře. Zeptejte se na potřebu kontrol nebo co dělat v případě zhoršení zdravotního stavu. Stejně jako dospělý člověk má i dítě nárok na vybavení léky na tři dny.

Koktavost u dětí. Co ji způsobuje a jak ji vyřešit?

Charta práv dětí v nemocnici

Charta práv hospitalizovaných dětí obsahuje práva hospitalizovaných dětí a je volně ke stažení na internetu. Není právně vymahatelná, ale většina bodů, které obsahuje, má právní podklad a ten už se vymáhat u soudu dá. Bohužel velká část zdravotníků a vedení nemocnic o ní stále nemá ani tušení. Nebo se tak alespoň tváří.

 Charta práv hospitalizovaných dětí obsahuje následující informace

 1. Děti mají být do nemocnice přijímány jen tehdy, pokud péče, kterou vyžadují nemůže být stejně dobře poskytnuta v domácím ošetřování nebo při ambulantním docházení.

 2. Děti v nemocnici mají právo na neustálý kontakt se svými rodiči a sourozenci. Tam, kde je to možné, by se mělo rodičům dostat pomoci a povzbuzení k tomu, aby s dítětem v nemocnici zůstali. Aby se na péči o své dítě mohli podílet, měli by rodiče být plně informováni o chodu oddělení a povzbuzováni k aktivní účasti na něm.

 3. Děti a/nebo jejich rodiče mají právo na informace v takové podobě, jaká odpovídá jejich věku a chápání. Mají mít zároveň možnost otevřeně hovořit o svých potřebách s personálem.

 4. Děti a/nebo jejich rodiče mají mít právo poučeně se podílet na veškerém rozhodování ohledně zdravotní péče, která je jim poskytována. Každé dítě má být chráněno před všemi zákroky, které pro jeho léčbu nejsou nezbytné, a před zbytečnými úkony, podniknutými pro zmírnění jeho fyzického nebo emocionálního rozrušení.

 5. S dětmi se má zacházet s taktem a pochopením a neustále musí být respektováno jejich soukromí.

 6. Dětem se má dostávat péče náležitě školeným personálem, který si je plně vědom fyzických i emocionálních potřeb dětí každé věkové skupiny.

 7. Děti mají mít možnost nosit své vlastní oblečení a mít s sebou v nemocnici své věci.

 8. O děti má být pečováno společně s jinými dětmi téže věkové skupiny.

 9. Děti mají být v prostředí, které je zařízeno a vybaveno tak, aby odpovídalo jejich vývojovým potřebám a požadavkům a aby zároveň vyhovovalo bezpečnostním pravidlům a zásadám péče o děti.

 10. Děti mají mít plnou příležitost ke hře, odpočinku a vzdělání, přizpůsobené jejich věku a zdravotnímu stavu.

   

Doprovod dítěte k lékaři. Na co všechno máte nárok?

Chartu schválila Centrální etická komise Ministerstva zdravotnictví ČR v roce 1993.

Pamatujte si, že vy nejste žádná návštěva vašeho dítěte, Jste jeho zákonní zástupci a máte právo být s ním v nemocnici nepřetržitě bez ohledu na návštěvní hodiny nebo denní či noční dobu.

Ohodnoťte tento článek:
2
Právě čtete

Dítě v nemocnici nikdy neopouštějte. Víte, jaká máte jako rodič práva?