Menu
PředškolníVěk.cz
Chystáme se do školy

Podmínky pro přijetí do základní školy

Zuzana Velenská

Zuzana Velenská

28. 1. 2019

Za několik měsíců vás čeká zápis do první třídy a vy si nejste jistí, zda je vaše dítě dostatečně zralé pro školní docházku? Co vše by mělo dítě, které jde k zápisu, umět? Jaké jsou formální, fyzické, emocionální a duševní podmínky pro přijetí do základní školy? Jak poznáte, že na to má?

Formální podmínky pro přijetí do základní školy

Mezi důležité formální podmínky je samozřejmě dovršení hranice 6 let věku v době, kdy dítě nastupuje do první třídy, tedy v září. Dalším faktorem, který je velice důležitý, je spádovost školy. Pro určení spádové školy je rozhodné místo trvalého pobytu dítěte. Podívejme se nyní ale na další podmínky pro přijetí do základní školy, které již nejsou tak objektivně zjistitelné a záleží v mnoha ohledech i na vašem úsudku.

Do školy v 5 letech. Co vše zvážit u zářijových a říjnových dětí?

Podmínky pro přijetí do základní školy

Každé dítě je jiné a vyvíjí se odlišnou rychlostí. Některé děti jsou v šesti letech velice napřed, dokáží sčítat do desíti nebo psát velkými písmeny, ale jsou nesamostatné či bázlivé. Jiné jsou zase sociálně napřed, rády se baví s jinými dětmi, dokáží se v kolektivu prosadit, ale zase nedokáží např. napočítat ani do pěti, a to do slova. Jak poznáte, že je vaše dítě připravené na nástup do první třídy?

Vyšetření školní zralosti

Pokud si nejste jistí, můžete se samozřejmě obrátit na pedagogicko-psychologickou poradnu. Během vyšetření se zjišťují 3 základní oblasti – fyzická zralost, psychická zralost a sociální zralost. Pokud se vám z nějakého důvodu do poradny nechce (např. je pro vás daleko, připadá vám to zbytečné, nemáte na to čas apod.) nebo nemají volný termín tak, abyste ji stihli navštívit do zápisu, můžete zkusit posoudit připravenost vašeho dítěte sami. Samotný zápis vedou zkušení pedagogové, kteří také leccos poznají, a pokud by se jim ještě vaše dítě na zápis do první třídy nezdálo, sdělí vám to. Ale pozor – pokud jste si jistá, že dítě ještě připravené na první třídu není, potřebujete k odkladu školní docházky vyjádření PPP, takže návštěva vás nemine.

Jak probíhá vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně?

Fyzická zralost dítěte

Základním předpokladem je fyzická zralost, tedy dosažení věkové hranice šesti let. Někde se používá tzv. filipínská míra, to znamená, že si dítě dosáhne rukou přes hlavu na ušní boltec. Ostatní fyzické předpoklady jako výška či váha již takovou roli hrát nemusí, nicméně pokud je dítě velice drobné a bude mu teprve krátce po šestém roku věku v době nástupu, stálo by za zvážení nechat jej ten rok navíc trochu povyrůst, aby se dokázalo v dětském kolektivu lépe prosadit. Nicméně pokud je jinak sociálně a duševně napřed, byla by škoda, aby se ve školce nebo v nultém ročníku nudilo.

Jak naučit dítě asertivitě? Naučte dítě, jak se prosadit!

Motorická zdatnost

K fyzické zralosti patří také motorická zdatnost. Ačkoli to nemusí být na první pohled zřejmé, motorická zdatnost (skákání, běhání, chytání míče, házení atd.) velice souvisí také s vývojem řeči, myšlení a hlavně s vývojem jemné motoriky rukou, která je potřeba k tomu, aby se dítě naučilo bez problémů psát. Motorickou zdatnost dokážete posoudit také podle toho, jak dítě kreslí. Pokud mu kreslení dělá obtíže, není rozhodně se školou kam spěchat.

Hurá do školy? 7 věcí, co má dítě umět ještě před nástupem

Psychická zralost

K psychické zralosti patří především rozumová vyspělost. Okolo šesti let věku přechází dítě od konkrétního (názorného) myšlení k obecnějšímu (pojmovému, abstraktnímu) myšlení. Dítě by mělo dokázat samostatně odpovědět na otázky typu: „Co je to?“ nebo „Jaký je rozdíl?“. Mělo by dokázat popsat základní znalosti o blízkém i vzdálenějším prostředí, znát jména lidí ze sousedství či z rodiny, znát názvy některých ulic, dále znát běžná povolání lidí a jejich náplň. Psychickou znalost poznáte také tak, že dítě projevuje samo od sebe zájem o písmena, čtení, knihy, snaží se písmena a číslice v nápisech napodobovat. Mělo by znát pojmy „více a méně“ a počítat alespoň do desíti (s pomocí prstů na rukou).

Jemná motorika a orientace v čase a prostoru

Co se týče jemné motoriky, nemělo by mít dítě problém s kresbou postavy (hlava, krk, tělo, ruce, nohy, prsty), mělo by dokázat obkreslit základní geometrické tvary a napodobit písmo. Důležitá je také orientace v čase. Dítě by mělo chápat, co je minulost, přítomnost a budoucnost – kdy bylo včera, kdy zítra, ráno, poledne, večer. Co se týče orientace v prostoru, základní je dovednost rozlišovat pravou a levou stranu. Nemusíte se bát, pokud píše některé číslice na opačnou stranu, je to u předškoláků relativně časté a během prvního roku ve škole by se to mělo srovnat. Dítě by mělo být schopné vyhledat drobné odchylky na obrázcích, určit pojmy nad, pod, na, nahoře, dole, před, za atd. Také by mělo umět rozpoznat základní barvy.

Sluchová diferenciace a sebekontrola

Dítě by dále mělo umět např. vytleskat rytmicky své jméno nebo zopakovat rytmus. Velice důležitým kritériem, jak určit, zda je dítě připravené na první třídu, je schopnost soustředit se. Dítě by nemělo mít potíže se sebekontrolou, mělo by být schopné podřídit se autoritě, podřídit se většině a především vytrvat u jedné činnosti. S tím bývá u dětí největší problém. Pokud má dítě problémy s podřizováním se autoritě už ve školce, učitelky si stěžují, že neustále pobíhá a dělá si, co chce, je jasné, že zatím ještě nevydrží sedět v lavici 4 hodiny denně, a není tedy se školou potřeba spěchat. Většinou se to za ten rok srovná. Dítě v tomto věku dělá neuvěřitelné pokroky a každý měsíc je velice znát.

Kolik kroužků je tak akorát? Poznáte, když je dítě přetížené?

Sociální a citová zralost

Je jasné, že se v novém prostředí děti z počátku stydí a potřebují čas se rozkoukat. Je ale potřeba, aby věděli, že je potřeba umět pozdravit, poděkovat, vědět, že není slušné skákat do řeči. Dítě by se mělo umět vyjadřovat srozumitelně v jednoduchých větách, být schopné odpoutat se od rodičů a dokázat komunikovat s cizími lidmi. Důležitá je emocionální stabilita a sebekontrola. Mělo by dokázat zvládat svůj vztek a nechovat se vzdorovitě. Samozřejmostí je schopnost se samo obléct, obout se, umýt, vysmrkat atd.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Podmínky pro přijetí do základní školy